fbpx Skip to main content

Общи условия

Настоящите Общи условия регулират използването от Ваша страна на www.lavedy.bg (наричано по-долу „Уебсайтът“ или „Интернет страницата“) и представляват условие за използване на Уебсайта. Поради това е необходимо да ги прочетете внимателно и в случай че не сте съгласни с тях или част от тях, да преустановите незабавно използването на Уебсайта.

I. Терминология.
I.1. „Дружество“ или „Ние“ – „Иннова Лазер“ ЕООД, ЕИК 207251402.
I.2. „Клиент“, „Посетител“, „Потребител“, „Вие“ – лице, използващо Уебсайта.
I.3. „Общи условия“ или „Условията“ – настоящите Общи условия.
I.4. „Уебсайт“ или „Интернет страница“ – интернет адресът www.lavedy.bg

II. Предмет на настоящите условия.
II.1. Настоящите правила представляват Общи условия за ползване на www.lavedy.bg. Те уреждат отношенията между “Иннова Лазер” ЕООД и Посетителите на Уебсайта.
II.2. С използването на Уебсайта, включително ползването на услугите и съдържанието, предлагано на Уебсайта, отварянето на Интернет страницата, всеки Потребител автоматично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
II.3. Ако някоя клауза на тези Общи условия бъде обявена за нищожна чрез решение на съответната юрисдикция, останалите клаузи ще останат в сила.

III. Уебсайтът.
III.1. www.lavedy.bg е Интернет страница, чрез която Клиентите могат да се запознаят с дейността на Дружеството и предлаганите от него услуги, да прочетат статии по актуални теми, да отправят запитване или да се запишат за нашия нюзлетър.
III.2. Уебсайтът е собственост на „Иннова Лазер“ ЕООД, с ЕИК 207251402.

IV. Интелектуална собственост.
IV.1. Всичко, което присъства на Уебсайта, е изключителна собственост на „Иннова Лазер“ ЕООД.
IV.2. Всички елементи на Уебсайта, включително дизайн, бази данни, текст, публикации, рисунки, снимки, изображения, графици, скици и друга информация и визуални елементи, са изключителна интелектуална собственост на Дружеството или последното разполага с правото да използва същите.
IV.3. Всички права на индустриална собственост, в това число, но не само, търговски марки и др., които са собственост на Дружеството, могат да бъдат използвани само и единствено от „Иннова Лазер“ ЕООД.
IV.4. Вие нямате право да използвате по какъвто и да е начин права на интелектуална собственост, които са поместени на Уебсайта и не Ви принадлежат.
IV.5. За всяко нерегламентирано използване по предходната точка, Потребителите са длъжни да обезщетят Дружеството и/или съответното лице, чиито права са накърнени.

V. Изпращане на запитване.
V.1. За да изпратите запитване до Нашия екип, следва да предоставите следната информация: имена, телефон, имейл, желана зона за епилация.
V.2. След получаване на запитването, представител на Нашия екип, ще се свърже с Вас.

VI. Ограничение на отговорността.
VI.1. Съдържанието на Уебсайта се предоставя „такова, каквото е“ без каквито и да е било гаранции от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се.
VI.2. Дружеството не носи отговорност за целите и дейността на Посетителите във връзка с използването на Уебсайта.
VI.3. Дружеството не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащите се в публикуваните на Уебсайта материали.

VII. Общи разпоредби.
VII.1. Запазваме си правото да извършваме промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикуваме тези промени на www.lavedy.bg.
Потребителите ще се считат за уведомени от датата на публикуване на съобщението.
VII.2. Дружеството си запазва правото по всяко време да прекрати всички дейности, свързани с Уебсайта, като за това не е необходимо да предупреждава Клиентите.
VII.3. За всичко неуредено в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са в сила от 15.09.2023 г.

запазете час