fbpx Skip to main content

Политика за поверителност на личните данни

С настоящата политика искаме да Ви информира за личните данни, които събираме, кой и как ще ги обработва, за какво ги използваме, за колко време ще ги съхраняваме, и какви мерки за защита сме предприели.

I. Кой обработва личните Ви данни?
I.1. Администратор на личните Ви данни е „Иннова лазер“ ЕООД, с ЕИК 207251402, със седалище и адрес на управление в гр. София, п. к. 1407, р-н Лозенец, ж. к. Хладилника, ул. „Сребърна“ № 27Б, вх. А, ет. 5, ап. 12, представлявано от Ангел Дончев (от тук нататък „Дружеството“, „Администраторът“, „Ние“,)
I.2. Контакт с Дружеството може да осъществите на горепосочения адрес, на ел. поща: hello@lavedy.bg или на тел. +359876050888.

II. В кои случаи обработваме личните Ви данни?
II.1. Обработваме личните Ви данни единствено и само в случай че Вие сами ни ги предоставите.
II.2. Обработваме личните Ви данни, когато решите да осъществите контакт с нас, да си запазите консултация и/или да се абонирате за нашия нюзлетър.

III. Какви категории лични данни обработваме?
Когато осъществите контакт с нас:
III.1. Можете по всяко време да се свържете с нас по телефон, имейл или чрез контактната ни форма. В зависимост от избрания начин за комуникация, бихме могли да обработваме Ваши лични данни, като: имена, телефонен номер, имейл адрес, други данни по Ваша преценка.
Когато си запишете консултация:
III.2. Когато решите да си запишете консултация, се нуждаем от следните Ваши лични данни: имена, телефонен номер, имейл адрес.
Когато се абонирате за нашия нюзлетър:
III.3. В случай че решите да се абонирате за нашия нюзлетър, обработваме Вашия имейл адрес.
III.4. Имате право по всяко време да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Можете да се отпишете, като кликнете върху линка за отказ, наличен във всеки мейл, който получавате.

IV. За какви цели обработваме личните Ви данни?
IV.1. Можем да обработваме Ваши лични данни:
– за да осъществим контакт с Вас;
– за да отговорим на Вашите запитвания, коментари, препоръки;
– за да предприемем стъпки по Ваше искане за сключване на договор;
– за да Ви изпращаме нашия нюзлетър, когато сте решили да се абонирате за него;
– в случай на официални производства;
– за да спазим наши законови задължения;
– други цели, за които Вие сте дали изричното си съгласие.

V. На какви основания обработваме личните Ви данни?
V.1. При всички случаи, ще обработваме личните Ви данни на основания, предвидени в чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.
V.2. Обработване на лични данни от Дружеството за цели, легитимирани от Вашето съгласие, включват:
– осъществяване на комуникация;
– изпращане на маркетингови и рекламни съобщения;
– други цели, за които конкретно сте предоставили Вашето съгласие.
V.3. Обработването на лични данни за цели, свързани с изпълнение на договори или предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор, включват:
– записване на консултация;
– осъществяване на комуникация.
V.4. Обработване на лични данни за цели, свързани с осъществяване на легитимните интереси на Дружеството или на трети лица, включват:
– официални производства.
V.5. Дружеството може да обработва личните Ви данни и в случай че това е необходимо за спазването на законово задължение.

VI. Използваме ли бисквитки?
VI.1. За да бъде подобрено представянето и качеството на функциите на уебсайта, Администраторът използва бисквитки. Повече информация относно бисквитките може да намерите в Политиката за управление и използване на бисквитки.

VII. На кого можем да предоставим личните Ви данни?
VII.1. Можем да споделим Вашите лични данни със следните категории получатели:
– Компетентни публични органи в изпълнение на законови разпоредби;
– Дружества, предоставящи услуги на Администратора за информационно поддържане и сигурност на IT системите;
– Дружества, обслужващи Администратора счетоводно и правно.
VII.2. Администраторът е въвел подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира правата и свободите на субектите на данни. Може да споделяме Вашите лични данни с горепосочените категории получатели, но само ако същите са предприели необходимите гаранции и мерки да осигурят съответното ниво на сигурност.
VII.3. Администраторът не прехвърля предоставени му лични данни от субектите на данни на трети страни извън Европейския съюз. Прехвърлянето на лични данни в този случай може да се извърши само след като предварително Ви уведомим писмено и посочим конкретното основание от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

VIII. Колко дълго ще съхраняваме личните Ви данни?
VIII.1. Личните Ви данни ще бъдат съхранявани в най-кратък срок, необходим за осъществяването на предвидените цели, или в нормативно установените срокове, ако има такива.
VIII.2. В случаите, в които личните Ви данни, получени посредством комуникация, са свързани с изпълнение на договори или предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор, срокът за съхранение е 5 години. В случаите, когато кореспонденцията се отнася за договор с продължително изпълнение, срокът започва да тече от окончателното изпълнение и/или прекратяване на договора.
VIII.3. Данните, обработвани въз основа на изричното Ви съгласие, се обработват до оттеглянето на съгласието или възражение срещу обработването.

IX. Какви права имате в качеството си на субект на лични данни?
IX.1. Вие имате следните права, за които Администраторът ще съдейства по всяко време:
– Право на информация
Имате правото да получите информация към момента на събирането на личните Ви данни относно данните, които Администраторът събира, кой ще ги обработва, с какви цели и на какви основания.

– Право на достъп
По всяко време имате право да искате достъп до личните Ви данни, които Администраторът съхранява. Включително имате право да искате предоставянето на безплатно копие от личните Ви данни, които са в процес на обработване.

– Право на коригиране
Имате право да изискате личните Ви данни да бъдат коригирани с цел те да бъдат актуални и точни.

– Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, след като те вече не са необходими за целите на обработването или след като са отпаднали основанията за обработването.

– Право на ограничаване на обработването
В определени случаи имате правото да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни.

– Право на преносимост
Може да поискате да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (т.е. в цифров вид), както и да поискате прехвърлянето на данните си на посочен от вас друг администратор, в случай че това е възможно и осъществимо.

– Право на оттегляне на съгласието
Когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време. Така Администраторът е задължен да не обработва в бъдеще личните Ви данни.

– Право на жалба
Имате право да търсите защита на правата си чрез Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). КЗЛД е независим държавен орган, който следи за законосъобразността на дейностите по обработка на лични данни. Жалби до КЗЛД може да подадете лично или чрез писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; по факс – 029153525; по електронен път на имейл адреса на КЗЛД – kzld@cpdp.bg.
Повече информация за процедурата може да бъде намерена на интернет адрес: https://www.cpdp.bg/.

X. Как може да упражните правата си?
X.1. Всяко едно от изброените права, може да упражните като изпратите писмено уведомление на адрес: гр. София, п. к. 1407, р-н Лозенец, ж. к. Хладилника, ул. „Сребърна“ № 27Б, вх. А, ет. 5, ап. 12, отправено до Администратора.
Заявлението може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението се подава лично от Вас или от упълномощено от Вас лице, освен ако специален закон не
предвижда друго.
X.2. Заявлението следва да съдържа име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице, описание на искането, предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679, подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. В случай че заявлението се подава чрез пълномощник, следва да бъде приложено и пълномощно.
X.3. Ако имате каквито и да било въпроси относно това как да упражните правата си, се обърнете към нас на следния имейл адрес: hello@lavedy.bg.
XI. Кога можем да променяме настоящата политика?
XI.1. Администраторът си запазва правото да променя настоящата политика по всяко време, като я актуализира, допълва и изменя.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 15.09.2023 г.


Може да се запознаете с:
Вътрешните правила за защита на личните данни в “Иннова Лазер” ЕООД
Политика за поверителност на видеонаблюдение

запазете час