fbpx Skip to main content

Политика за поверителност на видеонаблюдението

С настоящата политика искаме да Ви информираме за личните данни, които събираме, чрез извършването на видеонаблюдение в LAVEDY laser studio, гр. София, бул. Прага 8.

I. Кой обработва личните Ви данни?
I.1. Администратор на личните Ви данни е „Иннова лазер“ ЕООД, с ЕИК 207251402, със седалище и адрес на управление в гр. София, п. к. 1407, р-н Лозенец, ж. к. Хладилника, ул. „Сребърна“ № 27Б, вх. А, ет. 5, ап. 12, представлявано от Ангел Дончев (от тук нататък „Дружеството“, „Администраторът“, „Ние“)
I.2. Контакт с Дружеството може да осъществите на горепосочения адрес, на ел. поща: hello@lavedy.bg или на тел. +359 876 050 888.

II. Какви лични данни събираме и по какъв начин?
II.1. При извършването на видеонаблюдение, Ние събираме Ваши изображения, които представляват лични данни.
II.2. Ние признаваме необходимостта от намиране на баланс между правото на лично пространство, от една страна, и необходимостта да осигурим сигурност и безопасност за своите клиенти, служители, посетители и активи. Поради това ние не разполагаме камери за видеонаблюдение в зони като тоалетни, съблекални или помещенията, в които се извършва лазерна епилация.

III. За какви цели и на какво основание обработваме личните Ви данни?
III.1. Обработваме лични данни чрез системите ни за видеонаблюдение въз основа на нашите легитимни интереси по отношение поддържането на сигурността и целостта на помещенията ни, и във връзка с възможни законови претенции.
III.2. Осъществяваме видеонаблюдение с цел:

 • осъществяване на контрол върху трудовата дисциплина;
 • подобряване качеството на обслужване на клиентите;
 • предотвратяване на злоупотреби и неправомерни посегателства; 
 • сигурност на служителите, клиентите и посетителите от злонамерени действия на трети лица;
 • опазване на активите на Дружеството. 

IV. Колко време съхраняваме и обработваме Вашите лични данни?
IV.1. Съхраняваме видеозаписите за не повече от 14 дни, след което всички събрани данни се унищожават.
IV.2. Можем да съхраним копия на определени части от записи, когато имаме конкретна и законово обоснована причина за това.

V. На кого можем да предаваме изображенията от видеонаблюдението?
V.1. Можем да споделим видеозаписи със следните категории получатели:

 • компетентни публични органи в изпълнение на законови разпоредби;
 • дружества, предоставящи услуги на Администратора за поддръжка и сигурност;
 • дружества, обслужващи Администратора счетоводно и правно. 

VI. Какви са Вашите права?
VI.1. Вие имате следните права, за които Администраторът ще съдейства по всяко време:

 • Право на информация – имате правото да получите информация към момента на събирането на личните Ви данни относно данните, които Администраторът събира, кой ще ги обработва, с какви цели и на какви основания.
 • Право на достъп – можете да поискате достъп до личните Ви данни, които съхраняваме. Имате право да искате и безплатно копие от същите.
 • Право на коригиране – имате право да изискате личните Ви данни да бъдат коригирани с цел те да бъдат актуални и точни.
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) – имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, след като те вече не са необходими за целите на обработването или след като са отпаднали основанията за обработването.
 • Право на ограничаване на обработването – в определени случаи имате правото да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни.
 • Право на преносимост – може да поискате да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (т.е. в цифров вид), както и да поискате прехвърлянето на данните си на посочен от вас друг администратор, в случай че това е възможно и осъществимо.
 • Право на жалба – имате право да търсите защита на правата си чрез Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). КЗЛД е независим държавен орган, който следи за законосъобразността на дейностите по обработка на лични данни. Жалби до КЗЛД може да подадете лично или чрез писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; по факс – 029153525; по електронен път на имейл адреса на КЗЛД – kzld@cpdp.bg. Повече информация за процедурата може да бъде намерена на интернет адрес: https://www.cpdp.bg/.

VII. Как можете да упражните правата си?
VII.1. Всяко едно от изброените права, може да упражните като изпратите писмено уведомление на адрес: гр. София, п. к. 1407, р-н Лозенец, ж. к. Хладилника, ул. „Сребърна“ № 27Б, вх. А, ет. 5, ап. 12, отправено до Администратора. Заявлението може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението се подава лично от Вас или от упълномощено от Вас лице, освен ако специален закон не предвижда друго.
VII.2. Заявлението следва да съдържа име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице, описание на искането, предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679, подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. В случай че заявлението се подава чрез пълномощник, следва да бъде приложено и пълномощно.
VII.3. Ако имате каквито и да било въпроси относно това как да упражните правата си, се обърнете към нас на следния имейл адрес: hello@lavedy.bg

VIII. Как гарантираме сигурността на Вашите лични данни?
VIII.1.Ние сме предприели необходимите технически и организационни мерки срещу неразрешено или незаконно обработване, достъп, предоставяне, копиране, промяна, съхранение, възпроизвеждане, показване или разпространение на лични данни.

IX. Кога можем да променим настоящата политика?
IX.1. Администраторът си запазва правото да променя настоящата политика по всяко време, като я актуализира, допълва и изменя.

Тази Политика за поверителност на видеонаблюдението е актуализирана за последен път на 15.09.2023 г.

запазете час